It's all about turning
great idea into business.

Shoqëria Reconta Management Group Sh.p.k

Është krijuar në nëntor të 2019 nga Dr. Claudio Pucci. Zyrat qëndrore ndodhen në qytetin e Durrësit,
por me aktivitet që shtrihet në të gjithë Shqipërinë, por dhe me gjërë.

Degë e shoqërisë
Reconta Management Group S.r.l Rumani

Reconta Mangament Group Sh.p.k është degë e shoqërisë Reconta Management Group S.r.l Rumani e krijuar në vitit 2002 nga Dr. Claudio Pucci me fokusin kryesor konsulencë të plotë për investitorët e huaj që kërkojnë të investojne në Rumani.

Fokusi & qëllimi kryesor

Fokusi dhe qellimi kryesor i grupit është ofrimi i shërbimeve profesionale kompanive që operojnë në Shqiperi, me një interes të vencantë për kompanitë Italiane dhe investitorët huaj që kërkojnë të investojnë në Shqipëri dhe kanë nevojë për keshilla dhe asistencë fiskale, administrative, ligjore dhe financiare.

perse-ne

Përse neve?

Partneriteti me studion italiane të kontabilitetit Studio Pucci Associati dhe atë rumune Reconta Management Group Srl, janë të rendesishme për një proçes të sukseshëm të ndërkombëtarizimit të biznesit tuaj.

Synimi jonë është ofrimi i shërbimeve dhe konsulencës financiare të diferencuar.

Ndjekja e ecurisë së aktivitetit të klientit, analizmi dhe raportimi i tij në kohë dhe me profesionalizëm është filozofia jonë e punës.

Njoftimi i klientëve për ndryshimet më të fundit ekonomike, financiare dhe ligjore është një nga shtyllat kryesore të shërbimeve që ofrojmë ne. Përditësimi i klientit është thelbësor për botën e sotme dinamike të biznesit.

Stafi jonë i kualifikuar, siguron një shërbim me profesionalizëm dhe në kohën e duhur. Për çdo pyetje nga klientët kthejmë përgjigje brënda 24 orëve (24 ore punë biznesi).

perse-ne
sherbimet

Shërbimet që ofrojmë

Reconta Management Group ka në fokusin e saj konsulencën në fushën fiskale, financiare, administrative dhe ligjore për të gjitha firmat që kërkojnë të operojnë në territorin e Republikes së Shqiperisë por dhe me gjëre në Kosovë, Republikën e Maqedonise së Veriut, Itali dhe Rumani. Të gjitha shërbimet mund të ofrohen në një nga këto tre gjuhë : Shqip, Italisht dhe Anglisht.

<b>Plane</b> biznesi:

Plane biznesi:

Shërbim në përgatitjen e planeve të biznesit: Për kompanitë e reja që do të operojnë në Shqipëri, ofrojmë përgatitjen e planit të biznesit për të gjitha kategoritë e bizneseve. Planet e biznesit do të bazohen në gjëndjen aktuale të tregut dhe sistemit ligjor (fiskal dhe administrativ).

<b>Çertifikatë</b> rregjistrimi

Çertifikatë rregjistrimi

Sherbim për marrjen e çertifikatës së rregjistrimit: Krijimin e aktit të themelimit të shoqërisë dhe statutit të shoqerisë për personat juridik, aplikimin në Qëndrën Kombëtare të Biznesit dhe marrjen e çertifikatës se rregjsitrimit.

<b>Ndërtim fizik</b> të biznesit

Ndërtim fizik të biznesit

Sherbim në ndërtim fizik të biznesit: Gjetjen e ambiente me qera për biznesin në rast të marrjes me qera ose dhe konsulencë në gjetjen e ambienteve në rast blerje. Mobilimin e ambientëve të zyrave nëpermjet kontakteve me furnitorë te ndryshëm.

<b>Kontabilitet & deklarime</b> fiskale

Kontabilitet & deklarime fiskale

Mbajtja e kontabilitetit dhe deklarimet fiskale: Shërbime në mbajtjen e kontabilitetit të shoqërive bazuar në Standartet Kombëtare të Kontabilitetit dhe Ligjeve Fiskale në fuqi dhe kryerja e proçedurave për deklarimet tatimore.

<b>Burimet </b> humane

Burimet humane

Sigurmin e burimeve humane: Konsulencë në gjetjen e burimeve humane, përgatitjen e planeve të punes, orareve të punës, konsulencë në vendosjen e pagave bazuar në zbatim të Kodit të Punës në Republikën e Shqiperisë dhe ligjeve të tjera në fuqi. Shërbimi vazhdon dhe pas sigurmit të burimeve njerezore në ndertimin e sistemeve dhe procedurave për vlerësimin e punës dhe performacës së çdo punonjësi për të siguruar një vlerësim të drejtë të kontributit të çdo punonjësi pasi “Kapitali human është thembra e akilit për çdo shoqëri’

<b>Analizë </b> financiare

Analizë financiare

Analizë financiare: Është pjesa më thelbësore e shërbimit që ofrohet nga kompania jonë. Analiza financiare është guri i themelit për një biznes të sukseshëm. Analiza financiare do të përqëndrohet në aspektin mikro dhe makro. Analiza financiare mikro do të bazohet në raportet financiare të detajuara në lidhje me raportet e likuiditetit, raportet e solvency (aftesinë e kompanisë për të përmbushur detyrimet afatgjata), raportet e përfitueshmërisë dhe kthimit. Analiza do të jetë e detajuar duke mos u bazuar jo vetëm në vlerat agregate por duke ë copëzuar raportet në nënraporte për të kuptuar më mirë rezultatin agregat. Përllogaritja dhe interpretimi i rezultateve bazohet në literaturën më të fundit ndërkombëtare në fushën e analizës financiare e siguarar nga CFA Institute, pjesën e së cilës është dhe administratori i shoqërisë Igli Tartaraj.

<b>Analizë</b> makroekonomike

Analizë makroekonomike

Analiza makroekonomike: Do të bazohet në një vlerësim makroekonomik të ecurisë së ekonomisë në tërësi dhe industrisë ku kompamia operon. Kryerja e analizës Swot, Pestel dhe Portet janë disa nga metodat që përdoren për të analizuar pozicion e kompanisë në treg në raport me kompanitë e tjera në industri. Diferecimi dhe specializimi janë vizioni jonë për të ndihmuar klientët tanë në arritjen e objektivave.

sherbimet

Stafi

Profesionalizmi i stafit dhe eksperienca shumë vjeçare e Dr. Cladio Pucci përbëjnë indicie të forta për të siguar klientet për një shërbim kualitativ.

Partnerët tanë